Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών και εκτάκτων αναγκών κατά τη θερινή περίοδο έτους 2016, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που εδρεύει στη Σπάρτη του Νομού Λακωνίας

Δήμο Σπάρτης

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των λοιπών ιδιοτήτων τους, οφείλουν να προσκομίσουν κατ’ ελάχιστο τα κατωτέρω δικαιολογητικά, όπου κατά περίπτωση απαιτούνται (σε απλά φωτοαντίγραφα):

1.    φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
2.    φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού Ελληνομάθειας (μόνο για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια).

3.    φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής για τους ενδιαφερόμενους χωρίς ελληνική ιθαγένεια.
4.    φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
5.    φωτοαντίγραφο Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου ή Μηχανοδηγού- Χειριστή Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων, (μόνο για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου)

6.    φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας    (μόνο για τις ειδικότητες ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων Έργου και ΔΕ Οδηγών)
7.    φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και ΔΕ Οδηγών)

8.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής)
9.    Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

10.    Για την απόδειξη της εμπειρίας βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης. Οι μισθωτοί του Δημόσιου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
11.    Υπεύθυνη δήλωση (το έντυπο διατίθεται μαζί με την αίτηση από την υπηρεσία) στην οποία να δηλώνεται ότι:

I. Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους τα κωλύματα του ΠΔ 164/2004 περί μη σύναψης διαδοχικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά την έννοια του άρθρου 5 του ΠΔ 164/2004 , δηλ διαδοχικές συμβάσεις που το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ τους είναι λιγότερο των τριών μηνών και ότι δεν έχουν συμπληρώσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είκοσι τέσσερις (24) μήνες απασχόλησης με συμβάσεις με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας ή σε εκτέλεση προσωρινής δικαστικής απόφασης η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

II)    Το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) με αφετηρία την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για την
κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών, ή πρόσκαιρων αναγκών.

III)    Δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ήτοι να μην έχουν εργαστεί πάνω από έξι (6) μήνες το τελευταίο δωδεκάμηνο
με αφετηρία την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης με σύμβαση ΙΔΟΧ σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ 1 του ν. 2190/94, όπως ισχύει (εξαιρούνται οι συμβάσεις
μίσθωσης έργου, απασχόλησης με προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας και μερικής απασχόλησης).

IV)    Στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ) Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της
παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού (ΥΕ Εργατών) εξαιρούνται από το κώλυμα όταν έχουν εκτίσει την ποινή μου ή όταν έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή όταν έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρο 4 παρ 6 του ν.2207/1994).

12.    Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) σε ισχύ. Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

13.    Για την απόδειξη της εμπειρίας, απαιτείται: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή απογραφικό δελτίο ΙΚΑ που να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Λακωνίας, η οποία βρίσκεται στη Σπάρτη, στον 1° όροφο του Διοικητηρίου, 2° χλμ Ε.Ο Σπάρτης -Γυθείου. Πληροφορίες: Ελένη Αραχωβίτη-Παναγιωτίτσα Ανδρεάκου (τηλ2731363188-190).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (05) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά ) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο κατάστημα της υπηρεσίας μας.

Επισήμανση: Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την πρόσληψη του.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα των αιτήσεων από τη Γραμματεία και το Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Ε Λακωνίας.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Σπάρτης-.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Σπάρτης--300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών και εκτάκτων αναγκών κατά τη θερινή περίοδο έτους 2016, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που εδρεύει στη Σπάρτη του Νομού Λακωνίας  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι για την...

Σχολιάστε