Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου,

dimarxeio-ierapetras

Κατάλογος απαραίτητων δικαιολογητικών (ευκρινή φωτοαντίγραφα)
1. Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Τίτλου Σπουδών (όπου απαιτείται)
3. Επαγγελματική Άδειας (όπου απαιτείται)
4. Δικαιολογητικά Απόδειξης Εμπειρίας (βλ. Παράρτημα Απόδειξης Εμπειρίας)
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους των ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 169
παρ. 2 του Ν. 3584/2007.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν οι υποψήφιοι αν το αμέσως προηγούμενο 12μηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του αρθρ. 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και
λήξη).
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα 24μήνου δηλ. μετά τις 19/07/2004 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ 164/2004) δεν έχουν συμπληρώσει στην υπηρεσία μας, με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα, συμβάσεις συνολικής διάρκειας 24 μηνών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Π.Ε. Λασιθίου (Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ. 72100 Άγιος Νικόλαος) υπόψη κ. Μαντζουράνη Κωνσταντίνου ή κ. Χειμωνίτη Κυριακή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες τηλ. 2841340345).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας και για δέκα (ΐ0) ημέρες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση και την αίτηση α) στην Υπηρεσία μας, β) στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.qov.gr) και συγκεκριμένα ακλουθώντας από την κεντρική σελίδα την διαδρομή Θέσεις Εργασίας.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dimarxeio-ierapetras.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dimarxeio-ierapetras-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, Κατάλογος απαραίτητων δικαιολογητικών (ευκρινή φωτοαντίγραφα) 1. Αστυνομικής Ταυτότητας 2. Τίτλου Σπουδών (όπου απαιτείται) 3. Επαγγελματική Άδειας (όπου απαιτείται) 4. Δικαιολογητικά Απόδειξης Εμπειρίας (βλ. Παράρτημα...

Σχολιάστε