Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων και μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30/11/2016, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του προγράμματος κατΔήμο Λευκάδας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ειδικότερα, με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:
1.    Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

2.    Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
3.    Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ανεξαρτήτου χρόνου.
4.    Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Κ.Α.
5.    Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου (για Α. Μ. ΙΚΑ)
6.    Βεβαίωση πρώτης ασφάλισης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (θα την παραλάβουν από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διοικητήριο, 311 00 Λευκάδα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (τηλ. επικοινωνίας: 26453 60753 και 26453 60772).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχυδρομική Διεύθυνση Διοικητήριο, 311 00 Λευκάδα) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Λευκάδας.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Λευκάδας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Λευκάδας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων και μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30/11/2016, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του προγράμματος κατ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ειδικότερα,...
Summary
Article Name
7 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Λευκάδας

Σχολιάστε