Ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων εποχικού προσωπικού, με τα αντίστοιχα προσόντα: 3 (τρεις) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ΠΕ με ειδίκευση στην Κολύμβηση και με άδεια Ναυαγοσώστη 1 (ένας) Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΠΕ με ειδίκευση στη Ρυθμική – Παραδοσιακούς Χορούς 1(ένας) Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΠΕ με ειδίκευση στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση 2(δύο) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ΠΕ με ειδίκευση στο Μπάσκετ – Βόλεϊ – Κλασσικό Αθλητισμό

Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.
Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους υποχρεωτικώς είναι:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914).
3. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 (Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) από την Τρίτη 14-07-2015 έως και Τετάρτη 15-07-2015 και ώρες 08:30π.μ – 15:00μ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2074641

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμος-Κερατσινίου-Δραπετσώνας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμος-Κερατσινίου-Δραπετσώνας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων εποχικού προσωπικού, με τα αντίστοιχα προσόντα: 3 (τρεις) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ΠΕ με ειδίκευση στην Κολύμβηση και με άδεια Ναυαγοσώστη 1 (ένας) Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΠΕ με ειδίκευση στη Ρυθμική - Παραδοσιακούς Χορούς 1(ένας) Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΠΕ με...

Σχολιάστε