Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει οτι προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφτά (7) ατόμων κλάδου ΔΕ1 με γνώση Αγγλικών για την είσπραξη του τέλους χρήσης των έργων υπαίθριας αναψυχής Ακρωτηρίου Γραμβούσας και Μπάλου, με σκοπό την κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών της εν λόγω περιοχής.

dimos-kissamou

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.
 • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (παρ. 6 άρθρο 21 Ν. 2190/1994 και παρ. 5 άρθρο 9 του Ν. 3174/2003).
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007.
  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας διπλής όψεως
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού.
 3. Τίτλος σπουδών Αγγλικής Γλώσσας
 4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:
  I. κατέχουν τα γενικά προσόντα που προβλέπονται για διορισμό μονίμων υπαλλήλων ΟΤΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 17 και 169 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
  II. ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Δήμο Κισσάμου στην Κίσσαμο, εντός δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της ημέρας τοιχοκόλλησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κισσάμου, δηλαδή από 20/6/2015 έως 29/6/2015. Πληροφορίες κα Κουτρούλη Αργυρή – τηλ.:
28223-40215.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimos-kissamou1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimos-kissamou1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει οτι προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφτά (7) ατόμων κλάδου ΔΕ1 με γνώση Αγγλικών για την είσπραξη του τέλους χρήσης των έργων υπαίθριας αναψυχής Ακρωτηρίου Γραμβούσας και Μπάλου, με σκοπό την κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών της εν λόγω...

Σχολιάστε