Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Δήμο Μαλεβιζίου

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου Δ/νση: Πλατεία  Μ.  Κατσαμάνη 1 Τ.Κ. 71414  Γάζι, (τηλ:2813400623‐624) και αρμόδιοι  για  την  παραλαβή  είναι  οι  υπάλληλοι κ. Κασσαπάκης Σπυρίδων, κ. Περπέρογλου Αικατερίνη, κ. Αναγνωστάκη Καλλιόπη  κατά τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες. Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της ανακοίνωσης αυτής στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου δηλαδή  από   5‐5‐2016 έως 9‐5‐2016.
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Μαλεβιζίου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Μαλεβιζίου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτου μέρους του ν. 3584/07. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου Δ/νση: Πλατεία  Μ.  Κατσαμάνη 1 Τ.Κ. 71414  Γάζι, (τηλ:2813400623‐624) και αρμόδιοι  για  την  παραλαβή ...
Summary
Article Name
7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαλεβιζίου

Σχολιάστε