Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του

Δήμο Πύδνας Κολινδρού

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που
 • τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν.3584/2007
 • «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων(καταδίκη, υποδικία κ.λ.π.).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και της ειδικότητας τους.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Βεβαίωση ανεργίας (εάν υπάρχει)
 5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει)
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία οι υποψήφιοι πρόκειται να προσληφθούν και προς τα πίσω, έχουν απασχοληθεί σε φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους (έναρξη και λήξη)
 8. Άδεια Ναυαγοσώστη ή Ναυαγοσώστη πισίνας- επόπτη ασφαλείας (εάν υπάρχει )θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας-Κολινδρού (Δ/νση: πλατεία Ν. Λούση 14, τηλ.: 2353350222) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Μεταλλίδης Γεώργιος ή στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Μακρυγιάλου (Δ/νση Μακρύγιαλος Φελώνη 5 τηλ. 2353350302) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα. Βάλη Αριστέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, της Επιχείρησης και των Δημοτικών καταστημάτων (από 18/06/2015 μέχρι και 22/06/2015).

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Πύδνας-Κολινδρού.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Πύδνας-Κολινδρού-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των...

Σχολιάστε