Ο Δήμος θα προσλάβει για τη λειτουργία των Κολυμβητικών Τμημάτων στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2016 – 2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (08) μηνών, συνολικό αριθμό επτά (07) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδικότητα κολύμβησης

 dimarxeio-pylaias-xortiatiΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.    Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικών Πανεπιστημίων (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
Απόφοιτοι σχολών-τμημάτων Φ. Αγωγής Πανεπιστημίων εξωτερικού με αντίστοιχη αναγνώριση εφόσον η κύρια ειδικότητα έχει αποκτηθεί στο ίδιο Πανεπιστήμιο ταυτόχρονα με τον βασικό τίτλο σπουδών ή μεταγενέστερα από το αντίστοιχο τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου. (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).2.    Άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή κολύμβησης της Γ.Γ.Α..
3.    Αντίγραφο κύριας ειδικότητας κολύμβησης.
4.    Πτυχίο ναυαγοσώστη από αναγνωρισμένη σχόλη .
5.    Βιογραφικό σημείωμα.
6.    Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

7.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
α. Όσα αναφέρει στο βιογραφικό του είναι αληθή και ότι ο πτυχιούχος φυσικής αγωγής γνωρίζει και τα τέσσερα στυλ κολύμβησης, και ότι αφού επιλεγεί θα διδάξει σε όποιο κολυμβητικό πρόγραμμα του υποδειχθεί και ότι θα διδάσκει σε προγράμματα παιδιών 4-6 ετών μέσα στο νερό, τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες καθημερινά.
β. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. (Μόνο για άντρες)
γ. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα. δ. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

8.    Υπεύθυνη δήλωση ανεργίας εφόσον υπάρχει.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν τα παραπάνω έγγραφα ώστε να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τους από την ΚΕΠΑΠ.

ΕΠΙΛΟΓΗ -ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε τις υπ. αριθ. 200/2015 και 133/2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία της επιχείρησης, από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313.301099),

κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, από την επομένη της δημοσίευσης την Τρίτη 02.08.2016, από την Τετάρτη 03.08.2016 και για δέκα (10) ημέρες έως και την Παρασκευή 12.08.2016. Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/dimarxeio-pylaias-xortiati-1024x683.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/dimarxeio-pylaias-xortiati-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ο Δήμος θα προσλάβει για τη λειτουργία των Κολυμβητικών Τμημάτων στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2016 - 2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (08) μηνών, συνολικό αριθμό επτά (07) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδικότητα κολύμβησης  ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι...

Σχολιάστε