Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει οτι θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα

dhmos sofadon

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ)
2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.    Να είναι άνεργοι και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
4.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5.    Προσκόμιση τίτλου-πιστοποιητικού σπουδών.
6.    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
7.    Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (Προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης).
8.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκάμηνου (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).
9.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07 (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών Μηχ/των (εκσκαφέας φορτωτής-JCB) & ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργου (ισοπεδωτής γαιών-θΚΑΙΌΕΚ) : Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχ/των εκτέλεσης έργων ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.).

ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας: Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου-Προσωπικού του Δήμου Σοφάδων (Δ/νση: Κιερίου 49, τηλ: 2443353213-2443353212) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος.

Summary
Article Name
7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σοφάδων
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dhmos-sofadon.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dhmos-sofadon-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη
Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει οτι θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.    Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ) 2.  ...

Σχολιάστε