Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.468/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:6ΜΑΦΩΗ9-Π6Β), και την αριθμ. πρωτ.2024/106193/16.07.2018 (ΑΔΑ:ΩΒ6ΦΟΡ10-ΖΙΚ) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΠΤΑ (7) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και συγκεκριμένα για τις κάτωθι ειδικότητες:

ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ+Ε Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ’+Δ’ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 ( χορηγείται από την υπηρεσία)

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι ΔΕΝ έχουν το κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών: [όπως αναλυτικά αναφέρεται στο (άρθρ. 21 παρ. 2 Ν. 2190/1994)] (χορηγείται από την υπηρεσία)
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

6. Τους απαραίτητους τίτλους σπουδών.
7. Το αντίστοιχο ανά ειδικότητα δίπλωμα οδηγού, την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
Για τα επιμέρους τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα που πρέπει να προσκομίσουν, πληροφορίες θα δίνονται στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων (στο Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και συγκεκριμένα (από 17/07/2018 μέχρι και 23/07/2018), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182). Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βαβίτσας Χρήστος.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/δημοςΤρίκαλα.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/δημοςΤρίκαλα-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ' αριθμ.468/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:6ΜΑΦΩΗ9-Π6Β), και την αριθμ. πρωτ.2024/106193/16.07.2018 (ΑΔΑ:ΩΒ6ΦΟΡ10-ΖΙΚ) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΠΤΑ (7) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και συγκεκριμένα...

Σχολιάστε