Ανακοίνωση για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2017-18, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν την αίτηση τους με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε κλειστούς φακέλους:
1.    Αίτηση
2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.    Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν.148/11914) και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
4.    Βεβαιώσεις επαγγελματικής και διδακτικής προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
5.    Πρόσφατο σημείωμα εκπαιδευτικής/καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Βιογραφικό σημείωμα).

6.    Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7.    Πρόσφατο πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας (ΑΣΠΕ)
8.    Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα της μονογονεικής οικογένειας (διαζευκτήριο, έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η επιμέλεια των τέκνων, κ.α.). Δεν θα ληφθεί υπόψη υπεύθυνη δήλωση.
9.    Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
10.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
11.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

•    Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
•    Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
•    Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
12.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται τους όρους αυτής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο.
Όποιος προσληφθεί θα προσκομίσει ποινικό μητρώο κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thessaloniki.gr και www.kedith.gr ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Δ/νση: ^Καραμανλή 164, 54248 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2311821722 κα Ζ.Χατζηαντωνίου & τηλ. 2311821723 κα Α.Λεβενταρά) καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της επιχείρησης καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/dimos-thessalonikis.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/dimos-thessalonikis-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη εκπαιδευτικού - διδακτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2017-18, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να...

Σχολιάστε