Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ΕΠΤΑ (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δ.Ο.Π.Α.Π. Παπάγου-Χολαργού, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Αυτοχρηματοδοτούμενα Πολιτιστικά Επιμορφωτικά τμήματα ΔΟΠΑΠ»

Δήμο Παπάγου - Χολαργού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου Παπάγου 15669 απευθύνοντάς την στη Γραμματεία του ΔΟΠΑΠ (κα

Σ. Σκιάνη) ή στο Τμήμα Πολιτιστικού υπόψη κου Στέλιου Οικονόμου (τηλ. επικοινωνίας: 210-6543879 εσ. 105). Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία αίτηση επιλογής, ΚΑΙ μόνο για μια θέση κατηγορίας προσωπικού ΠΕ ή ΔΕ.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσιες εφημερίδες, της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), β) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Παπάγου-Χολαργού.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Παπάγου-Χολαργού-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ΕΠΤΑ (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δ.Ο.Π.Α.Π. Παπάγου-Χολαργού, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Αυτοχρηματοδοτούμενα Πολιτιστικά Επιμορφωτικά τμήματα ΔΟΠΑΠ» Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε...

Σχολιάστε