Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 8 μήνες,

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης

διαφόρων ειδικοτήτων και ενός (1) ατόμου ειδικότητας Φύλαξης -Πληροφόρησης για 4 μήνες, σύμφωνα με το αρθ.21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει σήμερα, ειδικότερα:

101 – ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ – άτομα 1
102 – ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ – ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ – άτομα 1 103- ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – άτομα 1
103 – ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- άτομα 4
104 – ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- άτομα 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 ΛΕΜΜ-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕ
ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ
8 μήνες 1
102 ΛΕΜΜ-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ -ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ
8 μήνες 1
103 ΛΕΜΜ-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
8 μήνες 1
104 ΛΕΜΜ-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 8 μήνες 4
105 ΛΕΜΜ-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 4 μήνες 1
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία της Υπηρεσίας μας, Βασ. Όλγας 68, κατά τις ώρες από 10.00-13.00 εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση διατίθεται στα γραφεία της Υπηρεσίας και Εδώ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Λαογραφικό-και-Εθνολογικό-Μουσείο-Μακεδονίας-Θράκης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Λαογραφικό-και-Εθνολογικό-Μουσείο-Μακεδονίας-Θράκης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προκήρυξη
Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 8 μήνες, διαφόρων ειδικοτήτων και ενός (1) ατόμου ειδικότητας Φύλαξης -Πληροφόρησης για 4 μήνες, σύμφωνα με το αρθ.21 του Ν.2190/94, όπως...

Σχολιάστε