Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα) σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη εβδομήντα (70) ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου με το Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ για τις υπηρεσίες καθαριότητας του και συγκεκριμένα:

 nos_sismanogleioΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης έργου θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2017.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η σύμβαση παροχής έργου καθαριότητας θα παρέχεται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου σε 5νθήμερη βάση με 8ωρη εργασία ημερησίως, ώστε να καλύπτονται όλα τα τμήματα του έργου και οι εν γένει ανάγκες καθαριότητας του Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Τα φυσικά πρόσωπα που θα συνάψουν συμβάσεις, θα υπαχθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4384\16, στην ασφάλιση του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ.

ΑΜΟΙΒΕΣ
Οι συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 51 του Ν.4384\16 είναι συμβάσεις μίσθωσης και αμοιβής με βάση το παρεχόμενο έργο και όχι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. Το κόστος σύναψης σύμβασης έκαστου συμβαλλομένου καθορίζεται σε μηνιαία βάση για κάθε ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου, έκαστου συμβαλλομένου, σύμφωνα με τις μικτές μηνιαίες αποδοχές που θα ελάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας, κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) στον ίδιο Φορέα, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο(Ν.4354\2015), λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων , προσαυξήσεων και αποζημιώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η παραπάνω χρηματική αντιπαροχή, βάσει των ως άνω μικτών μηνιαίων αποδοχών, για το παρεχόμενο έργο της καθαριότητας, υποχρεωτικά θα διαμορφώνεται αναλογικά προς το χρονικό πλαίσιο (ωράριο) ημερησίας παροχής του.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δυνατότητα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 και την αριθμ.πρωτ.Γ.Π.οικ.22273/22.03.2016 εγκυκλίου Υπουργείου Υγείας, έχουν τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) που εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων του Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας, είτε
στα πλαίσια σύμβασης έργου ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ και του ενδιαφερομένου φυσικού προσώπου, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, χωρίς την απασχόληση από αυτό προσωπικού, είτε στα πλαίσια σύμβασης με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στον οποίο είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής καθαριότητας στο Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ.

Επισημαίνεται ότι, είναι αδιάφορο εάν πλέον οι ενδιαφερόμενοι δεν απασχολούνται στον καθαρισμό των κτιρίων του Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ,

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής προσωπικού καθαριότητας χώρων του Γ.Ν.Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ (Οργανική Μονάδα Σισμανόγλειο) και των μονάδων ευθύνης της, ήτοι Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Πάλληνης – Ξενώνας – «ΞΕΝΙΟΣ ΦΛΥΕΥΣ», Ξενώνας «ΤΟ ΣΠΙΤΙ» , Ξενώνας «ΟΡΜΟΣ», οφείλουν μαζί με την αίτηση να συνυποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.    Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή (για τους αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια διαμονής που παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την παροχή έργου (π.χ. Ε.Δ.Τ.Ο., Άδεια Διαμονής για Παροχή Υπηρεσιών ή Έργου, επί Μακρόν Διαμένοντος κλπ.).
2.    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης.
3.    Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στα κτίρια του συγκεκριμένου νομικού προσώπου του Γ.Ν.ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ – Οργανική Μονάδα Σισμανόγλειο, ή και για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οπουδήποτε αλλού, δηλαδή:
α) βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος της απασχόλησης, ή
β) κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ, με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του ή
γ) αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του.
4.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007. Αυτή η υπεύθυνη δήλωση εμπεριέχεται σε έντυπο αιτήσεως που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο.
5.    Καταγγελία συμβάσεως εργασίας και βεβαίωση ανεργίας (για ειδικές περιπτώσεις).
ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η επιλογή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας :
1.    Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια και τους χώρους του Γ.Ν.ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ – Οργανική Μονάδα Σισμανόγλειο.
2.    Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οπουδήποτε.
3.    Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους
4.    Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους, καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν.1599\1986, σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα, και να τα υποβάλλουν, σε σφραγισμένο φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στο Τμήμα Γραμματείας – Πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο -Αμαλία Φλέμιγκ – Οργανική Μονάδα Σισμανόγλειο και στην ταχυδρομική διεύθυνση, οδός Σισμανογλείου 1, ΤΚ15126 Μαρούσι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού. Επίσης, πρέπει να συνυποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπενθήμερος (15 ημερών) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Αττικής Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ (www.sismanoglio . gr.) και στον πίνακα στον Πίνακα Ανακοινώσεων, μέχρι και την 28¬07-2016.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της Αιτήσεως και της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 παρ. 4. του Ν. 1599/1986:

α) στο Τμήμα Γραμματείας της Οργανικής Μονάδας Σισμανόγλειο,
β) στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος (www.sismanoglio.gr) και συγκεκριμένα στο χώρο των «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ».

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/07/nos_sismanogleio.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/07/nos_sismanogleio-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα) σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη εβδομήντα (70) ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου με το Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ για τις υπηρεσίες καθαριότητας του και συγκεκριμένα:  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η χρονική διάρκεια της σύμβασης έργου θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και...

Σχολιάστε