Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών

ΥΕ εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων 57
ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου κατηγορίας Γ (κάτοχοι κάρτας ψηφιακού ταχογράφου) 13
ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου κατηγορίας Γ και Ε (κάτοχοι κάρτας ψηφιακού ταχογράφου) 4
ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου 1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον Δήμο).

Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού κατά το αρ. 16 Υ.Κ
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν σχετική Αίτηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, δηλαδή έως 30.03.2018, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος (οδός Αριστοτέλους 53).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» στο Δημοτικό Κατάστημα καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Θέσεις εργασίας

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/Δήμου-Αλίμου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/Δήμου-Αλίμου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών ΥΕ εργατών καθαριότητας - συνοδών απορριμματοφόρων 57 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου κατηγορίας Γ (κάτοχοι κάρτας ψηφιακού ταχογράφου) 13 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου κατηγορίας Γ και Ε (κάτοχοι κάρτας ψηφιακού ταχογράφου) 4 ΔΕ χειριστών...

Σχολιάστε