Η Aντιπεριφερειαρχης π.ε. Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, από 8/6/2015 μέχρι 7/8/2015 , προκειμένου να εκτελεστούν έργα καθαρισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα των εξής ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό:

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Προωθητήρα γαιών)
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Διαμορφωτήρα γαιών)
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)
  • 5 ΥΕ Εργατών

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
  2. Να έχουν την Υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο.

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, Διοικητήριο, Μεσολόγγι-Τ.Κ. 302 00) εντός εύλογης προθεσμίας και όχι πέραν των πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα:

1. Αίτηση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.

2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

5. Φωτοτυπία ταυτότητας

6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο Φορέα μέσα στο 12μηνο.

7. Ακριβές αντίγραφο της σχετικής άδειας (όπου απαιτείται)

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Περιφέρειας-Δυτικής-Ελλάδας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Περιφέρειας-Δυτικής-Ελλάδας-300x253.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Η Aντιπεριφερειαρχης π.ε. Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, από 8/6/2015 μέχρι 7/8/2015 , προκειμένου να εκτελεστούν έργα καθαρισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα των εξής...

Σχολιάστε