Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

 Δήμο Λεβαδέων.1ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1 . Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών
2.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
3.    Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 (καταδίκη υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Κατά την επιλογή υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιος μαζί με την αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) υποβάλλει:
■    φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
■    πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
■    φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή (όπου απαιτείται)
■    φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται)
■    φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)
■    υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία)
■    υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 αναφορικά με την απασχόληση του στο φορέα μέσα στο 12 μηνο (χορηγείται από την υπηρεσία)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά) 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από 14/4/2016 έως και 20/4/2016.
Η ανακοίνωση να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Λεβαδέων.1.pnghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Λεβαδέων.1-300x300.pngpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει: 1 . Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών 2.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα...
Summary
Article Name
8 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Βοιωτίας

Σχολιάστε