Ανακοινώνει οτι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών Ελασσονας -Λιβαδίου-Κρανέας-Βερδικούσιας στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

 Δήμο Ελασσόνας

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.    Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

4.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι αν στο αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπα του αρθ.14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών
5.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για ή πιστοποιητικό γεννήσεως για τους αγάμους
6.    Βεβαίωση ανεργίας
7.    Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού στην Τσαριτσάνη στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας (τηλέφωνα  24930-81202-24930-81004)  και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ Γκρούμτσια Σουλτάνα. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της .

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Δήμο-Ελασσόνας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Δήμο-Ελασσόνας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ανακοινώνει οτι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών Ελασσονας -Λιβαδίου-Κρανέας-Βερδικούσιας στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»   Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς...

Σχολιάστε