Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 30/6/2016), οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση του έργου «Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξη _ Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης – Πεύκης».

dimarxeio-n-irakleio

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

  •  να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας
  •  να είναι άνεργοι/ες νέοι/ες έως 30 ετών.
  •  να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β) και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους
πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους νόμιμα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών).
Κάρτα ανεργίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής, περί ανεργίας και μη έναρξης επιτηδεύματος.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης φορολογικού Έτους 2014
(οικονομικού έτους 2015)
Απόφαση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή απόφαση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, με την οποία θα πιστοποιείται το ποσοστό και το είδος της αναπηρίας. (ΑΜΕΑ)
Βεβαίωση από επίσημο φορέα ή άλλο θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό δημόσιο ή ιδιωτικό θεραπευτικό ίδρυμα, από την οποία θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι, ή διατέλεσε στο παρελθόν, χρήστης ναρκωτικών ή άλλων ουσιών (άτομα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες).
Βεβαίωση από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή αρμόδια υγειονομική
υπηρεσία από την οποία θα προκύπτει ότι ο εργαζόμενος είναι φορέας του ιού HIV (οροθετικοί).
Βεβαίωση του Δ/ντή του Σωφρονιστικού καταστήματος από την οποία θα προκύπτει ο εγκλεισμός του εργαζόμενου στο σωφρονιστικό

Υποβολή Αιτήσεων

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες ήτοι από τις 28/1/2016 έως τις 11/02/2016. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και να προσκομίσουν αυτήν με τα αναγκαία δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/dimarxeio-n-irakleio.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/dimarxeio-n-irakleio-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προγράμματα,Προκήρυξη
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 30/6/2016), οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση του έργου «Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξη _ Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης - Πεύκης». ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ...

Σχολιάστε