Ο Δήμος Καρύστου ύστερα από την υπ’ αριθ. 199/18.8.2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, για κάθε ένα από τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, του τρέχοντος έτους 2016 συνολικού αριθμού ΟΚΤΩ (8) ατόμων,

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα .
3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Καρύστου (Δ/νση: Δημαρχείο Καρύστου, τηλ: 2224350001) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος Μπαϊρακτάρη Αντωνία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από την 21η Απριλίου έως και την 4η Μαΐου 2016. Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΚΑΡΥΣΤΟΥ.pnghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΚΑΡΥΣΤΟΥ-300x300.pngpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέας
Ο Δήμος Καρύστου ύστερα από την υπ' αριθ. 199/18.8.2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, για κάθε ένα από τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, του τρέχοντος έτους 2016 συνολικού αριθμού ΟΚΤΩ (8) ατόμων, Οι υποψήφιοι...
Summary
Article Name
8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καρύστου

Σχολιάστε