Ο Δήμος Κιλελέρ ύστερα από την υπ’ αριθ. 170/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΒΝΧΩΕΝ-ΩΣΞ), η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 7528/72447/05-06-2018 (ΑΔΑ:ΩΤ3ΞΟΡ10-6ΧΥ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Α.Φ.Μ.

5. Α.Μ.Κ.Α.
6. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ.
7. Απολυτήριο Γυμνασίου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου στη Νίκαια, των δημοτικών ενοτήτων Πλατυκάμπου, Κραννώνα, Αρμενίου και Κιλελέρ καθώς και στον ιστοχώρο του Δήμου Κιλελέρ και του προγράμματος “Διαύγεια”.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κιλελέρ (Δ/νση: Ηρ. Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους, τηλ: 2413507223) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Πασαλίδου Στυλιανή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από 12-06-2018 έως 18-06-2018.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κιλελέρ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κιλελέρ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Κιλελέρ ύστερα από την υπ' αριθ. 170/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΒΝΧΩΕΝ-ΩΣΞ), η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 7528/72447/05-06-2018 (ΑΔΑ:ΩΤ3ΞΟΡ10-6ΧΥ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς...

Σχολιάστε