Ανακοίνωση για όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 06/05/2016 έως και 12/05/2016 στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της οδού Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα.

 Δήμο ΜακρακώμηςΑπαιτούμενα προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας άρδευσης πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο. Υδρονομέας δύναται να εκλεγεί και ο άγων ηλικία μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν απόφασης ειδικώς αιτιολογημένης.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς άρδευσης:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

Οι υδρονομείς άρδευσης δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται πάντως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

Επιπλέον, προτιμώνται μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι έχοντες εμπειρία υδρονομέα άρδευσης επί των αρδευτικών δικτύων του ανωτέρω πίνακα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του υδρονομέα άρδευσης θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση συμμετοχής (χορηγείται από την Υπηρεσία μας) στην οποία απαραιτήτως να αναγράφεται η Τοπική Κοινότητα και το αρδευτικό δίκτυο, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, που επιθυμούν να απασχοληθούν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μία μόνο θέση
2.    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
3.    Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται η γνώση ανάγνωσης και γραφής
4.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
5.    Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων ή άλλο κατάλληλο πιστοποιητικό του Δήμου στο οποίο να αναγράφεται και η χρονολογία της γέννησης
6.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
7.    Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – ΑΜΚΑ
8.    Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
9.    Αριθμό Φορολογικού Μητρώου – ΑΦΜ
10.    Αντίγραφο αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, όπου ο ενδιαφερόμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος
11.    Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας).

Δημοσίευση πρόσκλησηςΗ πρόσκληση θα δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της έδρας του Δήμου (Δ/νση: Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα) και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/Δήμο-Μακρακώμης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/Δήμο-Μακρακώμης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ανακοίνωση για όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 06/05/2016 έως και 12/05/2016 στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της οδού Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα.  Απαιτούμενα προσόντα Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας άρδευσης πρέπει: α. Να έχει την...
Summary
Article Name
8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μακρακώμης

Σχολιάστε