Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔΚ Νευροκοπίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 50/17-06-2016 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων,

 Δήμος ΝευροκοπίουΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.    Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έλληνες πολίτες
2.    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
3.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο του υποψηφίου το κώλυμα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, ούτε τα σχετικά κωλύματα των άρθρων 5 & 6ΠΔ 164/2004.
3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης του έχει ή δεν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης του (έναρξη & λήξη).
4.    Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1. Για τις ειδικότητες Γενικών Καθηκόντων, Φροντιστής Γηπέδου, & Βοηθός Μαγείρου απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου)
2.    Για την ειδικότητα Προσωπικού Καθαριότητας δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)
3.    Για την ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
4.    Για την ειδικότητα Οδηγού

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
4  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας I  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
it  Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλου δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
4  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας
I  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
Απολυτήριο τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου )

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν. Π. Δ. Δ. Κ. Νευροκοπίου (Δ/νση: Π. Κάβδα 6, τηλ: 2523350165-167) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μόσχογλου Ζωή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμος-Νευροκοπίου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμος-Νευροκοπίου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προγράμματα
Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔΚ Νευροκοπίου ύστερα από την υπ' αριθ. 50/17-06-2016 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων,  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1.    Οι υποψήφιοι πρέπει...

Σχολιάστε