Ο Δήμος Τυρνάβου ύστερα από την υπ’ αριθ. 258/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι στις 13/12/2018 θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οχτώ (08) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

2 ΔΕ Οδηγού Απορριμματοφόρου 2 ΜΗΝΕΣ
6 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρου 2 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαΖί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφα Απαιτούμενων Προσόντων. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
3. Υπεύθυνη δήλωση

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τυρνάβου Σταύρου Καράσσου 1 Τ.Κ. 401 00 Τύρναβος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Γρηγοριάδου Μαρίας ( τηλ. επικοινωνίας: 24923-50127 ).
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Να αναρτηθεί στο πρόγραμμα : ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των λοιπών δημοτικών ενοτήτων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/δήμος-τυρνάβου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/δήμος-τυρνάβου-300x289.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Εποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Τυρνάβου ύστερα από την υπ' αριθ. 258/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι στις 13/12/2018 θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οχτώ (08) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με...

Σχολιάστε