Πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου υπηρεσιών σίτισης για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και που πληρούν την παρακάτω ουσιαστική προϋπόθεση:

 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΌσοι απασχολούνται ή απασχολούνταν αυτοπροσώπως στην σίτιση με σκοπό τη κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ με οποιαδήποτε έννομη σχέση ή σύμβαση εργασίας, συναφθείσα είτε απευθείας με το φορέα, είτε με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Θα επιλεγούν οκτώ (8) συνολικά άτομα, τα οποία θα παρέχουν το έργο των Υπηρεσιών Σίτισης στο Νοσοκομείο, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σίτισης του Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ.
Ο προϋπολογισμός για την πρόσληψη των παραπάνω ατόμων ανέρχεται στις 112.000 Ευρώ περίπου.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης έργου είναι από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης μέχρι και την 31.12.2017.
Η επιλογή θα γίνει όπως ορίζεται από το νόμο.

Οι συμβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 51 του Ν.4384/2016(ΦΕΚ 78/2016/Α’) και είναι συμβάσεις αμοιβής με βάση την παρεχόμενη υπηρεσία και όχι εξαρτημένης εργασίας. Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις γενικές ρυθμίσεις του Α.Ν 1846/1951και τις ισχύουσες διατάξεις περί υπαγωγής στο ΙΚΑ_ΕΤΑΜ., η δε καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου (ή μίσθωσης έργου στο Δημόσιο) κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα στον Δημόσιο Τομέα.
Ως εκ τούτου, τα παραπάνω πρόσωπα δεν εκδίδουν για την αμοιβή τους Απόδειξη η Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.    Άιτηση συμμετοχής στο Νοσοκομείο
2.    Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή (για τους αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια παραμονής που παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την παροχή έργου (Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, ή Διαβατήριο της Ελληνικής Δημοκρατίας ή Κράτους-Μέλους της Ε,Ε και αντίστοιχη άδεια μόνιμης διαμονής αλλοδαπού Κράτους Μέλους της Ε.Ε
3.    Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας Καθαριότητας στο Πα.Γ.Ν.Η-Γ.Ν «Βενιζέλειο», δηλαδή:
α)Βεβαίωση Εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος απασχόλησης
β)κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ ή βεβαίωση του Αρμόδιου Ασφαλιστικού Φορέα, με υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα αυτοπρόσωπης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο η υπηρεσία) της απασχόλησης του
γ)αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών με υπεύθυνη δήλωση υτου ενδιαφερομένου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας όσο και την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον τόπο της απασχόλησης του.
4.    Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 8,παρ.1 του Ν.3528/07 και του άρθρου 43, παρ.1 του Π.Δ
60/2007
Αυτή η υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να εμπεριέχεται στο έντυπο της αιτήσεως που παρέχεται στον Ενδιαφερόμενο.
5.    (Για ειδικές Περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη Επιστολή, με θέμα:
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την σίτιση του Γ.Ν «Βενιζέλειο» στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
Διοικητική Υπηρεσία
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Λεωφόρος Κνωσσού Ηράκλειο-Κρήτης, Τ.Θ 44

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» δηλ. από 18-07-2016

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/07/ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/07/ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ--300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου υπηρεσιών σίτισης για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και που πληρούν την παρακάτω ουσιαστική προϋπόθεση:  Όσοι απασχολούνται ή απασχολούνταν αυτοπροσώπως στην σίτιση με σκοπό τη κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ με οποιαδήποτε έννομη σχέση ή σύμβαση εργασίας, συναφθείσα...

Σχολιάστε