Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συνολικά οχτώ (8) άτομα Καθηγητές Φυσικής Αγωγής για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού, που εδρεύει στα Νέα Παλάτια Ωρωπού, με σκοπό την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με τα στοιχεία του υποψηφίου, τη θέση ενδιαφέροντος και αναλυτική απαρίθμηση όλων των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα(καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
7. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
9. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (για όσους υποψηφίους είναι άνεργοι)

10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά είναι αληθή

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού, για τον χρονικό προσδιορισμό της οποίας θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.
Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, θα καταρτιστεί με βάση την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού προσωπικού της επιχείρησης:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η κα. Κουκουράκη Ελένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού, Αγίου Γεωργίου 29, Τ. Κ. 19015, Νέα Παλάτια Ωρωπού.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ω., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 ημερών(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των πινάκων κατάταξης.

Η υπογραφή της σύμβασης και η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις αιτήσεις των ωφελουμένων και η λήξη της σύμβασης καθορίζεται από τη διάρκεια λειτουργίας των εν λόγω τμημάτων.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΔΗΜΟΣ-ΩΡΩΠΟΥ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΔΗΜΟΣ-ΩΡΩΠΟΥ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συνολικά οχτώ (8) άτομα Καθηγητές Φυσικής Αγωγής για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού, που εδρεύει στα Νέα Παλάτια Ωρωπού, με σκοπό την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν...

Σχολιάστε