Ο Δήμος Κιλελέρ ύστερα από την υπ’ αριθ. 178/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6370ΩΕΝ-ΚΑ1), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

2 ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (JCB)
1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Δίπλωμα ή άδεια χειρισμού μηχανήματος ή οδήγησης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Α.Φ.Μ.
6. Α.Μ.Κ.Α.
7. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου στη Νίκαια καθώς και στον ιστοχώρο του Δήμου Κιλελέρ και του προγράμματος “Διαύγεια”.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κιλελέρ (Δ/νση: Ηρ.Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους, τηλ: 2413507223) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Πασαλίδου Στυλιανή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από 26-06-2019 έως 01-07-2019.

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κιλελέρ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κιλελέρ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΗΜΟΙ,Θέσεις Εργασίας
Ο Δήμος Κιλελέρ ύστερα από την υπ’ αριθ. 178/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6370ΩΕΝ-ΚΑ1), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά...

Σχολιάστε