Ο Δήμος Μακρακώμης καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 05/05/2017 έως και 11/05/2017

1. Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με τις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις του καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης που θα αμείβονται από το Δήμο σε οκτώ (8), ήτοι:

2. Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 39/2016 απόφασή του όρισε την αρδευτική περίοδο από 01/05/2017 έως 30/09/2017.

3. Απαιτούμενα προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας άρδευσης πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο. Υδρονομέας δύναται να εκλεγεί και ο άγων ηλικία μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν απόφασης ειδικώς αιτιολογημένης.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς άρδευσης:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

Οι υδρονομείς άρδευσης δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται πάντως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

Επιπλέον, προτιμώνται μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι έχοντες εμπειρία υδρονομέα άρδευσης επί των αρδευτικών δικτύων του ανωτέρω πίνακα.

4.    Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του υδρονομέα άρδευσης θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση συμμετοχής (χορηγείται από την Υπηρεσία μας) στην οποία απαραιτήτως να αναγράφεται η Τοπική Κοινότητα και το αρδευτικό δίκτυο, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, που επιθυμούν να απασχοληθούν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μία μόνο θέση
2.    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
3.    Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται η γνώση ανάγνωσης και γραφής
4.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
5.    Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων ή άλλο κατάλληλο πιστοποιητικό του Δήμου στο οποίο να αναγράφεται και η χρονολογία της γέννησης

6.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
7.    Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – ΑΜΚΑ
8.    Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ

9.    Αριθμό Φορολογικού Μητρώου – ΑΦΜ
10.    Αντίγραφο αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, όπου ο ενδιαφερόμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος
11.    Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας).

5.    Εκλογή – Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης
α. Οι υδρονομείς άρδευσης θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητά της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς – Ελλάδας.

β. Οι υδρονομείς άρδευσης προσλαμβάνονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. γ. Οι αποδοχές των υδρονομέων άρδευσης θα καταβάλλονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και θα καθορισθούν βάσει του είδους απασχόλησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015. δ. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασης αντικαθίστανται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

6.    Καθήκοντα υδρονομέων άρδευσης
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό άρδευσης.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχέτευσης των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακες, μέχρι της εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεση γνωστοποίηση παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ. Η φύλαξη των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

7.    Δημοσίευση πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της έδρας του Δήμου (Δ/νση: Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα) και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

8.    Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου – Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα, τηλέφωνο: 2236350210 και 2236350203).
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/Δήμο-Μακρακώμης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/Δήμο-Μακρακώμης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Ο Δήμος Μακρακώμης καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 05/05/2017 έως και 11/05/2017 1. Αριθμός θέσεων Το δημοτικό συμβούλιο με τις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις του καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης που θα αμείβονται από...

Σχολιάστε