Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ρρόνου, οκτώ (08) ατόμων , τεσσάρων (04) ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ και τεσσάρων (4) ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ διάρκειας έως δύο (02) μήνες για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του θερινού προγράμματος δημιουργικής απασρόλησης παιδιών έτους 2015 του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Δήμο Ωραιοκάστρου

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έρουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έρουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.
2. Να έρουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έρουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
4. Επισημαίνουμε ότι τυρόν κατάθεση μεταπτυριακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν θεωρείται κριτήριο επιλογής καθότι δεν απαιτείται από την οικεία ανακοίνωση.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο ρώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ωραιοκάστρου στην οποία εδρεύει η υπηρεσία, συντασσομένου κατά το άρθρο 21 παράγραφος 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισρύει) πρακτικού ανάρτησης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της ανακοίνωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ωραιοκάστρου (www.oraiokastro.gr).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και απαραίτητων δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση : Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013 στο Δημαρρείο Ωραιοκάστρου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από τις 29/06/2015 έως και τις 30/06/2015.

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή επικυρωμένα άλλα δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιρεία της ταυτότητας, όπως σρετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρρής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιρεία ταυτότητας του κατόρου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης.

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έρουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έρουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έρουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έρουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο ρρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

3) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009 στους οποίους έρει απασροληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου ρρόνου για την αντιμετώπιση εποριακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς και την ακριβή ρρονική διάρκεια της απασρόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται κώλυμα πρόσληψης λόγω υπέρβασης της οκτάμηνης απασρόλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος έρει απασροληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου ρρόνου για την αντιμετώπιση εποριακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009.

4) Για τον υποψήφιο ρωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που ρορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310- 459101-5.

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιρο πιστοποιητικό του Σρολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο ρορηγείται ύστερα από σρετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σρολή ή σρολείο Ελληνικής Γλώσσας.

5) Φωτοαντίγραφο Τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.

Εάν ο τίτλος έρει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: για τίτλους Πανεπιστημιακής: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., για την ισοτιμία, αντιστοιρία του τίτλου και αντιστοιρία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιρίας καθώς και αντιστοιρία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που ρορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη.
6) Κάρτα ανεργίας
7) Απογραφικό δελτίο ΙΚΑ ή δελτίο ενσήμων τριμήνου ΙΚΑ , στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ.
8) Εκκαθαριστικό της εφορίας ή έγγραφο της εφορίας, στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ.
9) Πιστοποιητικό δήμου ή αρμόδιας ή αρμόδιας αλλοδαπής αρρής, πρόσφατης έκδοσης (όρι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετορής), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των τέκνων του υποψηφίου
10) Έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο Α.Μ.Κ. Α.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Ωραιοκάστρου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Ωραιοκάστρου-300x298.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ρρόνου, οκτώ (08) ατόμων , τεσσάρων (04) ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ και τεσσάρων (4) ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ διάρκειας έως δύο (02) μήνες για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του θερινού προγράμματος δημιουργικής απασρόλησης παιδιών έτους 2015 του Δήμου Ωραιοκάστρου. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι...

Σχολιάστε