Το νοσοκομείο Πατρών καλεί τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέσω υποβολής σχετικής αίτησης για τη σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την Υπηρεσία Φύλαξης για οκτώ (8) υπαλλήλους από τους οποίους οι τέσσερις (4) θα εργάζονται με οκτάωρη απασχόληση και οι υπόλοιποι τέσσερις (4) με εξάωρη απασχόληση.

 nosokomeio-patrasΗ διάρκεια των Οκτώ (8) Ατομικών Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την φύλαξη θα είναι χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Στη διαδικασία συμμετέχουν οι ιδιώτες- φυσικά πρόσωπα που πρέπει:

Α. Να εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν, στην φύλαξη του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Β. Να μην συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 (Α’ 26) και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007 (Α’64).

Ειδικά εν προκειμένω είναι απαραίτητο να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ.1 περ.α’ έως ι’ του ν.2518/1997 (Α’164), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν.3707/2008 (Α’209) και ισχύει.

Παράλληλα ο-η αιτών-ουσα πρέπει να διαθέτει την κατά περίπτωση ισχύουσα Άδεια Εργασίας Α’ Κατηγορίας της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν.3707/2008 και ισχύει, εφόσον του ανατίθενται καθήκοντα παροχής υπηρεσιών για τις δραστηριότητες των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού.

Γ. Να είχαν αναλάβει την παροχή υπηρεσίας φύλαξης στο Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, το οποίο και θα είναι η αντισυμβαλλόμενη αναθέτουσα αρχή.

Η υπηρεσία της φύλαξης είναι απαραίτητο να αφορά όλες τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.
Δ. Να απασχολήθηκαν ή να απασχολούνται στην φύλαξη με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας στο Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν την υπηρεσία φύλαξης στο Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών: ί) Στα πλαίσια σύμβασης έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας Πανεπιστημιακού

Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, είτε ως εργαζόμενου είτε ως ατομικής επιχείρησης, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, χωρίς την απασχόληση από αυτόν προσωπικού, ίί) Στα πλαίσια σύμβασης σχέσης εργασίας ή έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στον οποίον είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής φύλαξης στο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ. (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών), εφόσον η παροχή της υπηρεσίας φύλαξης ήταν αυτοπρόσωπη από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς την απασχόληση από αυτόν προσωπικού.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπό Α’, Β’, Γ’ και Δ’ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
1.    Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.
2.    Ιδιώτες με την μεγαλύτερη συνολική προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης οπουδήποτε, εφόσον πάντοτε υφίσταται προϋπηρεσία φύλαξης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.
3.    Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους, εφόσον πάντοτε υφίσταται προϋπηρεσία φύλαξης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.
4.    Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον πάντοτε υφίσταται προϋπηρεσία φύλαξης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Οι συμβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 51 του Ν. 4384/2016 και είναι συμβάσεις αμοιβής με βάση την παρεχόμενη υπηρεσία και όχι εξαρτημένης εργασίας.

Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις γενικές ρυθμίσεις του Α.Ν.1846/1951 και τις ισχύουσες διατάξεις περί υπαγωγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η δε καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου (ή μίσθωσης έργου στο Δημόσιο) κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα στον Δημόσιο Τομέα.

Ως εκ τούτου, τα παραπάνω πρόσωπα δεν εκδίδουν για την αμοιβή τους Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα υποβάλουν αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατήριο της Ελληνικής Δημοκρατίας ή Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. και αντίστοιχη άδεια μόνιμης διαμονής αλλοδαπού Κράτους Μέλους της Ε.Ε.

2)    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης και Πιστοποιητικό περί μη Φυγοποίνου- Φυγοδίκου από την αρμόδια κατά τόπον Εισαγγελική Αρχή.

3)    Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας φύλαξης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, ήτοι:

α) βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος της απασχόλησης,
β) κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ ή βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα αυτοπρόσωπης παροχής υπηρεσιών φύλαξης όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του
γ) αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών φύλαξης όσο και την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον τόπο της απασχόλησής του.

4)    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007. Αυτή η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εμπεριέχεται στο έντυπο της αιτήσεως που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο.
5)    Αντίγραφο της απαιτούμενης Άδειας Εργασίας Α’ Κατηγορίας της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3707/2008.
6)    (για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Ρίον Πατρών, κτίριο Διοίκησης, ισόγειο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο, από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, (με θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την φύλαξη των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών») στη Διεύθυνση:
ΡΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΚ 26504 Τμήμα Γραμματείας

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο της αίτησης, κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, μέχρι και 22/7/2016, ημέρα Παρασκευή.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της Αιτήσεως και της Υπεύθυνης

Δήλωσης του άρθρου 8 παρ.4 του Ν.1599/1986: α) στο Τμήμα Γραμματείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και β) στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (www.pgnp.gr).
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.
Επίσης να αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/07/nosokomeio-patras.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/07/nosokomeio-patras-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Το νοσοκομείο Πατρών καλεί τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέσω υποβολής σχετικής αίτησης για τη σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την Υπηρεσία Φύλαξης για οκτώ (8) υπαλλήλους από τους οποίους οι τέσσερις...

Σχολιάστε