Προκήρυξη για 81 προσλήψεις δημοσίευσε η εφορεία αρχαιοτήτων Ηλείας. Οι ειδικότητες είναι ΔΕ φύλακες, ΔΕ νυχτοφύλακες και ΥΕ εργάτες

εφορεία αρχαιοτήτων Ηλείας

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία της Υπηρεσίας μας από τις 09:00′ π.μ. έως 13:00′, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ, Τ.Κ. 270 65 – Αρχαία Ολυμπία, απευθύνοντάς την, στην Γραμματεία της ΕΦ.Α. ΗΛΕΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας 26240-22529).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα (αρχαιολογικοί χώροι -Μουσεία) όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων στους οποίους εδρεύουν οι αναφερόμενες υπηρεσίες μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Summary
Article Name
81 προσλήψεις στην Ηλεία
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/εφορεία-αρχαιοτήτων-Ηλείας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/εφορεία-αρχαιοτήτων-Ηλείας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Προκήρυξη για 81 προσλήψεις δημοσίευσε η εφορεία αρχαιοτήτων Ηλείας. Οι ειδικότητες είναι ΔΕ φύλακες, ΔΕ νυχτοφύλακες και ΥΕ εργάτες Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως...

Σχολιάστε