Στους 817 ο αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές 2015 – 2016,  ο αριθμός εισακτέων για τις Στρατιωτικές Σχολές, δηλαδή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών.

stratos

Στον οριζόμενο αριθμό εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες:  τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων που εισάγονται σε ποσοστό 35%, τέκνα- αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) σε ποσοστό 10% επί του 35%,  τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών εφέδρων και κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν σε πολεμικά γεγονότα στην Κύπρο, τέκνα θανόντων στρατιωτικών των Ε.Δ.

Ο αριθμός εισακτέων θα καλυφθεί κατά 90% από τους υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων και κατά 10% από τους υποψηφίους των Πανελλαδικών τα δύο προηγούμενα έτη (2013 και 2014) χωρίς νέα εξέταση.

Κατηγορίες – Ποσοστά Υποψηφίων

Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών,περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

  • που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων οικο-γενειών, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.
  • που αφορούν: (1) Τέκνα – αδελφούς αναπήρων και τραυ-ματισθέντων στρατιωτικών (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρή-σεις ή σε ειρηνική περίοδο, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
  • Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών εφέδρων και κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20 Ιουλίου έως την 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.
  • Τέκνα θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

Οι υποψήφιοι/ες εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο.

  • που αφορά στους Έλληνες Εξωτερικού σε ποσοστό μέχρι 3%.
  • εισαγωγή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, σε ποσοστό 20%, με τις διαδικασίες που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.

Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγο-ρίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του ΥΠΑΙΘ, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας 1α και β (35%), αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις της περίπτωσης 1δ, μεταφέρονται αναλογικά στη γενική σειρά και στις κατηγορίες 1α και β. Κενές θέσεις της παραγράφου 1γ (“Έλληνες Εξωτερικού”) του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δε μεταφέρονται και δεν καλύπτονται από υποψήφιους οποιασδήποτε άλλης σειράς ή κατηγορίας.

Ποσοστά Αποφοίτων Λυκείου Προηγουμένων Ετών – ΕΠΑΛ Α’

Ο αριθμός εισακτέων, θα καλυφθεί κατά το 90% από όσους υποψηφίους διαγωνισθούν το έτος 2015 στα μαθήματα της Γ’ Τάξης του Γενικού Λυκείου, σε εθνικό επίπεδο. Το υπόλοιπο 10% του αριθμού των εισακτέων, να καλυφθεί από τους κατόχους απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου χωρίς νέα εξέταση,με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (2013 και 2014).

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού των εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2014 σε ποσοστό 60%. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού εισακτέων αυτής της κατηγορίας, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από την κατηγορία του 90 %.

Ποσοστό 8% επί του αριθμού εισακτέων στα ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους Α’ Ομάδος ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ Α’). Το ποσοστό αυτό [(κατά το 90% από τους υποψηφίους που θα διαγω-νισθούν το έτος 2015 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (οι θέσεις κατανέ-μονται στους υποψήφιους του έτους 2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2014 σε ποσοστό 60%)] υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις Ειδικές Κατηγορίες

Στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ δεν είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως υποψηφίων, που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτε-λεσμάτων που εκδόθηκαν από το ΥΠΟΠΑΙΘ.

Kατά τον υπολογισμό των ποσοστών τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν.

Σε περίπτωση που εξαιτίας της παραπάνω στρογγυλεύσεως ο συνολικός αριθμός θέσεων (Γενική Σειρά και Ειδικές Κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθμό, τότε η υπερβαίνουσα θέση εκπίπτει από την κατηγορία που έχουν διατεθεί οι περισσότερες. Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού δεν εφαρμόζεται, εάν προκύπτει υπέρβαση ή μείωση του συνολικού αριθμού εισακτέων.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/stratos.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/stratos-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Προγράμματα
Στους 817 ο αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές 2015 - 2016,  ο αριθμός εισακτέων για τις Στρατιωτικές Σχολές, δηλαδή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών. Στον οριζόμενο αριθμό εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες:  τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων που εισάγονται σε ποσοστό...

Σχολιάστε