Ανακοίνωση για τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και Ψυχιατρικού Τομέα (πρώην Θ.Ψ.Π.Χ.), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέσω υποβολής σχετικής αίτησης για τη σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου, για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Χ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και Ψυχιατρικού Τομέα (Πρώην Θ.Ψ.Π.Χ.).

 νοσΟι συμβάσεις που θα συναφθούν είναι:
–    Για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων : ΕΞΗΝΤΑ (60) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
–    Για τον Ψυχιατρικό Τομέα (πρώην Θ. Ψ.Π.Χ.): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣΗ διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα θα είναι από την υπογραφή τους έως και την 31-12-2017.
Στην διαδικασία συμμετέχουν οι ιδιώτες (καθαριστές και καθαρίστριες):

Α. Που εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν, στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και υπηρεσιών καθαριότητας. Δηλαδή είναι αδιάφορο εάν πλέον δεν απασχολούνται στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και των υπηρεσιών καθαριότητας, εφόσον είχαν απασχοληθεί για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν. Είναι ευνόητο ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν πρόσωπα στα οποία συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007.

Β. Που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται στον καθαρισμό με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας. Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν την υπηρεσία καθαριότητας σε συγκεκριμένο κτίριο ή υπηρεσία καθαριότητας του Γ.Ν.Χ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και του Ψυχιατρικού Τομέα (πρώην Θ.Ψ.Π.Χ.): α) Στα πλαίσια σύμβασης έργου ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας νομικού προσώπου και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, χωρίς την απασχόληση από αυτό προσωπικού, ή β) Στα πλαίσια σύμβασης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στον οποίο είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και Ψυχιατρικό Τομέα (πρώην Θ.Ψ.Π.Χ.).

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπό Α & Β πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.
Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
1.    Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» & Ψυχιατρικό Τομέα (πρώην Θ.Ψ.Π.Χ.),

2.    Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οπουδήποτε,
3.    Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους,

4.    Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία.
Οι συμβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 97 του Ν. 4368/201697(ΦΕΚ 21/Α721-2-2016), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του Ν4384/2016 και είναι συμβάσεις μίσθωσης και αμοιβής με βάση το παρεχόμενο έργο και όχι εξαρτημένης εργασίας. Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η δε καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα.

Το κόστος σύναψης σύμβασης εκάστου συμβαλλόμενου καθορίζεται σε μηνιαία βάση για κάθε ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις μικτές αποδοχές, που θα ελάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας, κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) στον ίδιο φορέα, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο (Ν.4354/2015), λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων και προσαυξήσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Η χρηματική αντιπαροχή διαμορφώνεται αναλογικά προς το χρονικό πλαίσιο (ωράριο) ημερήσιας παροχής του έργου (8ωρο ή 7ωρο ή 6ωρο ή 5ωρο). Το χρονικό πλαίσιο θα καθορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης.
Τα παραπάνω πρόσωπα δεν εκδίδουν για την αμοιβή τους Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα υποβάλουν αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.    Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή (για τους αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια διαμονής που παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την παροχή έργου (π.χ. Ε.Δ.Τ.Ο., Άδεια Διαμονής για Παροχή Υπηρεσιών ή Έργου, επί Μακρόν Διαμένοντος κλπ.)
2.    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης

3.    Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» & Ψυχιατρικό Τομέα (πρώην Θ.Ψ.Π.Χ.), ήτοι:
α) βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος της απασχόλησης ή β) κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ ή βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα αυτοπρόσωπης παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του ή γ) αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του.

4.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007. (χορηγείται με το έντυπο της αίτησης που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο).

5.    (για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους, θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα του Γ.Ν. Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» & Ψυχιατρικού Τομέα, στην Διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (Γραφείο Πρωτοκόλλου 1ος όροφος), Αγίου
Ελευθερίου 28, Μουρνιές Χανίων, 73300 ΧΑΝΙΑ.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της αίτησης, κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων μέχρι και την 3-6-2016.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας www.chaniahospital.gr .

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/νοσ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/05/νοσ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και Ψυχιατρικού Τομέα (πρώην Θ.Ψ.Π.Χ.), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέσω υποβολής σχετικής αίτησης για τη σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου, για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Χ. «Ο...

Σχολιάστε