Ο Δήμος Κασσάνδρας προκειμένου να προσλάβει 43 εργάτες καθαριότητας ΥΕ, 28 εργάτες συνοδούς απορριμματοφόρων οχημάτων ΥΕ και 14 οδηγούς απορριμματοφόρων φορτηγών ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – εποχικών αναγκών ύστερα από την με αριθμό 110/01-04-2015 απόφαση του Δ.Σ.,

Searching for Work

την με αριθμ. 8296/07-04-2015 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, Ν 3584/2007, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις στην υπηρεσία μας εντός πέντε εργάσιμων ημερών από 16-04-2015 έως και 22-04-2015.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (ΤΥΠΙΚΑ & ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5, παρ.2 Ν.2527/1997).
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ / ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝΔεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5, παρ.2 Ν.2527/1997).
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ1.Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: – Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή – Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή -Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή – Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή – Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ή Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Για τους υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης απαιτείται και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Δημαρχείο, στην κα Μαρία Ματάμη . Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2374350133 και 2374350159.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/job-Search-11.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/job-Search-11-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Κασσάνδρας προκειμένου να προσλάβει 43 εργάτες καθαριότητας ΥΕ, 28 εργάτες συνοδούς απορριμματοφόρων οχημάτων ΥΕ και 14 οδηγούς απορριμματοφόρων φορτηγών ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών - εποχικών αναγκών ύστερα από την με αριθμό 110/01-04-2015 απόφαση του Δ.Σ., την...

Σχολιάστε