Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Ωραιοκάστρου, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν εννέα (9) Διανομείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

 eltaΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 μαζί με τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Βλέπε Παράρτημα ΣΟΧ) και να τα υποβάλουν, εντός του παρακάτω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος δηλαδή από 03.06.2016 έως και 13.06.20, είτε:
α.- ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη Διεύθυνση:
Π.Δ.Τ.Λ. Μακεδονίας – Θράκης , ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 Θεσσαλονίκη (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 16/2016), (τηλ. Επικοινωνίας: 2310 289564 – 2310 289594) για τις θέσεις της Θεσσαλονίκης.
Διεύθυνση Γραφείων    Τηλέφωνο    FAX    e-mail website
ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου
560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    2310289564-8    2310289562

β.- είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε , Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης , ΒΙ.ΠΕ Ωραιοκάστρου ,Τ.Κ. 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τέλος Συμμαχικής οδού(υπάρχει σχετική σηματοδότηση) Κέντρο Διαλογής ΕΛΤΑ , ώρες υποβολής 08:30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας 2310 289564 και 2310 289594 1Ος όροφος κ. Ιωάννης Μοσχάκης)

Κατά την αποστολή των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι αναλυτικότεροι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται στο Παράρτημα Ανακοινώσεων (ΣΟΧ) όπως ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr — Έντυπα Αιτήσεων — Διαγωνισμοί Φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ)) καθώς και στα ΚΕΠ όλης της χώρας. Η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα των ΕΛ.ΤΑ. (www.eita.gr), στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης (Π.Δ.Τ.Λ. Μακεδονίας-Θράκης), στα καταστήματα των υπηρεσιών του νομού Θεσσαλονίκης, στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, καθώς και στους χώρους των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους εδρεύουν οι υπηρεσίες μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/elta.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/elta-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Ωραιοκάστρου, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν εννέα (9) Διανομείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 μαζί με τα...
Summary
Article Name
9 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη

Σχολιάστε