Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος 2016-17 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση.

ΑΣΠΑΙΤΕ

Τόπος/Χρόνος υποβολής προτάσεων:

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε ειδική φόρμα (www.aspete.gr) έως και τις 3/10/2016 και ώρα 23:59. Μετά την ανακοίνωση του πίνακα κατάταξης ανά πόλη, ο οποίος θα διαμορφωθεί βάσει των δηλωθέντων από τους υποψήφιους στοιχείων, θα εκδοθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (www.aspete.gr) με την οποία θα τάσσεται προθεσμία πέντε ημερών για κατάθεση του συνόλου των εγγράφων δικαιολογητικών τα οποία επικαλείται έκαστος υποψήφιος στην αρχική αίτησή του προκειμένου να εκδοθούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης. Σημειώνεται, ότι καθ΄ όλη τη διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης και για όλα τα επιμέρους στάδια αυτής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη και μέριμνα από την ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για όλα τα θέματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, ιδίως αναρτήσεις προσωρινών αποτελεσμάτων, προθεσμία και τρόπος αποστολής των εγγράφων δικαιολογητικών, οριστικοί πίνακες.

Προκήρυξη

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ΑΣΠΑΙΤΕ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ΑΣΠΑΙΤΕ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προγράμματα
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος 2016-17 και καλεί τους ενδιαφερόμενους...

Σχολιάστε