Ανακοινωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας,

Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1) Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
2) Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
3) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5) Βεβαίωση χρόνου ανεργίας του υποψηφίου καθώς και της/του συζύγου της/του
6) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την υπηρεσία)
7) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο (χορηγείται από την υπηρεσία)
8) Αντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή (όπου απαιτείται)
9) Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: 2237350729, 2237350718).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 22-12-2015, (ημερομηνία ανάρτησης) έως και 28-12¬2015.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού (Καραϊσκάκη 1) της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/Περιφερειακής-Ενότητας-Ευρυτανίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/Περιφερειακής-Ενότητας-Ευρυτανίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοινωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 1) Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) 2) Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών 3) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 4)...

Σχολιάστε