Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού, που εδρεύει στα Νέα Παλάτια Ωρωπού,

 ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση με τα στοιχεία του υποψηφίου, τον κωδικό της θέσης ενδιαφέροντος και αναλυτική απαρίθμηση όλων των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών
2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
3.    Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
4.    Βιογραφικό σημείωμα
5.    Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
6.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα(καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
7.    Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου
8.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
9.    Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (για όσους υποψηφίους είναι άνεργοι)
10.    Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά είναι αληθή

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού, για τον χρονικό προσδιορισμό της οποίας θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για έναν κωδικό σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Υποβολή αίτησης για περισσότερους του ενός κωδικού σημαίνει αυτόματα αποκλεισμό τους από τη διαδικασία επιλογής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού, Αγίου Γεωργίου 29, Τ.Κ. 19015, Νέα Παλάτια Ωρωπού.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ω., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των πινάκων κατάταξης.

Η υπογραφή της σύμβασης και η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις αιτήσεις των ωφελουμένων και η λήξη της σύμβασης καθορίζεται από τη διάρκεια λειτουργίας των εν λόγω τμημάτων.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΔΗΜΟΣ-ΩΡΩΠΟΥ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΔΗΜΟΣ-ΩΡΩΠΟΥ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων ως ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού, που εδρεύει στα Νέα Παλάτια Ωρωπού,  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα...

Σχολιάστε