Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόµων για την υλοποίηση των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράµµατος της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Γέφυρα Δήµου Χαλκηδόνος

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση ∆υτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης, ∆ηµοκρατίας 25, ∆.Κ. Γέφυρας ∆ήµου Χαλκηδόνος, Τ.Κ. 57011, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν κυρίας Γιαµαλή Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 2310715971 & 2310715241). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ/ΤΕ ή ∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/χαλκηδονα.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/χαλκηδονα-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόµων για την υλοποίηση των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράµµατος της ∆ιαδηµοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει...

Σχολιάστε