Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο μηνών, συνολικά εννέα (9) υπαλλήλων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου,

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, έως και την Δευτέρα 13-03-2017, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιολογικός Μαλίων, Λούτρες, 70007 Μάλια, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο υπόψιν κ. Φουκαράκη Σοφοκλή (τηλ. επικοινωνίας: 28970-32407). Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία με ευθύνη του αποστολέα μέχρι την Δευτέρα 13Π Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00 και όχι να έχουν απλώς σφραγίδα ταχυδρομείου έως την ημερομηνία αυτή.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα:
•    Ο τόπος κατοικίας
•    Η τυχόν προηγούμενη εμπειρία*

Επίσης στην αίτηση πρέπει να επισυναφθούν:
•    Σχετικός Τίτλος Σπουδών,
•    Αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Η/Υ & καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχουν),
•    *Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (από εργοδότη και ασφαλιστικό φορέα),
•    Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως,
•    Σχετικές Άδειες,
•    Φωτοτυπία Ταυτότητας.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Χερσονήσου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Χερσονήσου-300x286.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο μηνών, συνολικά εννέα (9) υπαλλήλων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου,  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς...

Σχολιάστε