Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα (90) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών ανα¬γκών που έχουν προκύψει λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ.) που έπληξαν το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων από την 15η έως 17η Νοεμβρίου 2017, ως εξής:

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ή ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ή ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) 4

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (GRADER) 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (BOBCAT) 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ) 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 6
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3

ΔΕ ΤΕΧΝΤΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 6
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 8
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 12
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βασικό τίτλο σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελ¬ματικές ταυτότητες για τις θέσεις που προβλέπονται από την ανακοίνωση
4. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
5. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού κατα¬στήματος, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 29-11 -2017 μέχρι και την Παρασκευή 01-12-2017.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α) Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 και εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ), καθώς η διάρκεια της σύμ¬βασης δεν θα υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες από την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτα¬κτης ανάγκης.
β) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/DHMARXEIO-KATERINHS.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/DHMARXEIO-KATERINHS-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα (90) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών ανα¬γκών που έχουν προκύψει λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ.) που έπληξαν το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων από την 15η έως...

Σχολιάστε